IV. ÚS 2556/09
IV.ÚS 2556/09 ze dne 3. 12. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu R. N., bez právního zastoupení, směřující proti rozsudkům Okresního soudu v Příbrami sp. zn. 2 T 150/2008 a Okresního soudu v Klatovech sp. zn. 3 T 28/2009, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel podání navrhovatele, označené jako žádost o revizi shora citovaných rozsudků, neboť se jimi cítil poškozen.

Uvedené podání ovšem nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatel zejména nebyl právně zastoupen (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu) ani nepředložil stejnopis rozhodnutí o posledním opravném prostředku (§72 odst. 6 zákon o Ústavním soudu). Proto byl dopisem ze dne 13. října 2009, zaslaným na navrhovatelem sdělenou adresu věznice v Ostrově nad Ohří, vyzván, aby vady podání odstranil. Současně mu byly poskytnuty informace o náležitostech ústavní stížnosti i kontakt na Českou advokátní komoru pro ustanovení právního zástupce. K odstranění vad mu byla stanovena lhůta v trvání 20 dnů od doručení výzvy. Dále byl navrhovatel poučen, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, bude jeho podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Z věznice v Ostrově nad Ohří byla zásilka Ústavnímu soudu vrácena s poznámkou, že navrhovatel byl propuštěn. Po zjištění adresy navrhovatele z Centrální evidence obyvatelstva, byla výzva zaslána na shora uvedenou adresu, kde sídlí Městský úřad v Příbrami. S ohledem na tuto okolnost byla výzva navrhovateli doručena vyvěšením na úřední desku Ústavního soudu dne 2. listopadu 2009. Vzhledem k tomu, že si navrhovatel ve stanovené lhůtě výzvu nevyzvedl, nastala, podle § 49 odst. 4 o.s.ř., presumpce doručení ve čtvrtek 12. listopadu 2009.

Na uvedenou výzvu ale navrhovatel ve stanovené lhůtě žádným způsobem nereagoval, ani nevyvinul jakoukoliv aktivitu v souvislosti s tím, že podal návrh na k Ústavnímu soudu
Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavnímu soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vady podání ve stanovené lhůtě neodstranil, a není ani patrné, že by vynaložil odpovídající snahu k jejich odstranění, nezbylo než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. prosince 2009

JUDr. Vlasta Formánková soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.