IV. ÚS 252/10
IV.ÚS 252/10 ze dne 8. 4. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 8. dubna 2010 ve věci navrhovatele L. B., o jeho návrhu ze dne 26. 1. 2010, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Navrhovatel, který své podání označil jako "ústavní stížnost č. XXII" a domáhal se nálezu ve znění "Stát je pak /jako smluvní strana Úmluvy o ochraně LP a ZS povinen odstranit pouze důsledky takového rozhodnutí/ spočívající ve spravedlivé satisfakci 1 234 567 890 Kč", byl dne 10. 2. 2010 vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy, tato lhůta byla pak k jeho žádosti prodloužena do 31. 3. 2010. Ve výzvách byl poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, tj. tak, že neodstranění vad v určené lhůtě je důvodem k odmítnutí návrhu.
Vzhledem k tomu, že ani v prodloužené lhůtě stěžovatel vady návrhu neodstranil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (z obsahu sdělení České advokátní komory ze dne 2. 3. 2010 vyplývá, že k jeho žádosti o určení advokáta k poskytnutí právní služby bezplatně advokát určen nebyl), bylo rozhodnuto, jak ve výroku obsaženo [§ 30 odst. 1, § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. dubna 2010

Pavel Holländer soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.