IV. ÚS 249/14
IV.ÚS 249/14 ze dne 28. 1. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu Jana Maaga (sebeprezentujícho se pod označením Honzina Maagová), bez právního zastoupení, směřujícímu proti rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově ze dne 20. prosince 2013, sp. zn. 3 T 245/2013-266, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 20. ledna 2014, se navrhovatel domáhal zásahu Ústavního soudu v jeho věci s tím, že byl napadeným rozhodnutím odsouzen k trestu odnětí svobody na jeden rok, podmíněně odloženým na zkušební dobu tří let, čímž došlo ke zkrácení v jeho zaručených právech, zakotvených v čl. 1, čl. 2 odstavci 3, v čl. 3 odstavci 3, v čl. 10, odstavcích 1 a 2, v čl. 11 odstavcích 1 a 3, v čl. 17 odstavcích 1 a 2, v čl. 36, v čl. 37 odstavcích 2 a 3, a v čl. 40 odstavci 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").
Ústavní soud se nejprve zaměřil na splnění procesních náležitostí projednávaného podání k Ústavnímu soudu, přičemž především zjistil, že napadené rozhodnutí je trestním příkazem, proti kterému navrhovateli přísluší právo podat odpor, což následně vede k zahájení řízení ve věci samé před soudem. Navrhovatel ve svém podání uvedl, že si odpor z finančních důvodů nemůže dovolit podat. Jak však Ústavní soud zjistil dotazem na Okresní soud v Trutnově, odpor podán byl a na den 18. února 2014 je nařízeno hlavní líčení.

Podle ustanovení § 75 odstavce 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu") je před podáním ústavní stížnosti nutné vyčerpání všech procesních prostředků, které zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odstavec 3 zákona o Ústavním soudu). V projednávaném případě doposud nebylo ukončeno ani řízení před nalézacím soudem.

Pokud tedy navrhovatel doposud zcela nevyužil svého práva na nápravu věci příslušejícími procesními prostředky, není možno předkládat věc Ústavnímu soudu. Ústavní stížnost byla podána předčasně, a proto je třeba návrh odmítnout jako nepřípustný podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmeno e) ve spojení s ustanovením § 75 odstavce 1 zákona o Ústavním soudu, aniž by bylo na místě zabývat se vadami podání.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. ledna 2014

Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.