IV. ÚS 249/12
IV.ÚS 249/12 ze dne 11. 11. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce Vladimíra Sládečka v právní věci stěžovatelky Květy Kotěšovské, zastoupené Mgr. Markem Jirmanem, advokátem se sídlem Poštovní 18, Rakovník, o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. 25 Co 300/2011-64 ze dne 30. 11. 2011, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

I.

Ústavnímu soudu byl dne 24. 1. 2012 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jehož prostřednictvím se stěžovatelka domáhala zrušení usnesení Krajského soudu v Praze (dále jen "krajský soud") č. j. 25 Co 300/2011-64 ze dne 30. 11. 2011, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Rakovníku (dále jen "okresní soud") č. j. 24 EXE 1274/2011-15 ze dne 29. 3. 2011 o nařízení exekuce na majetek stěžovatelky podle rozhodčího nálezu č. j. RD/031/010/ACM-23 ze dne 2. 6. 2010 vydaného rozhodcem JUDr. Jindřichem Černým CSc.

Stěžovatelka v ústavní stížnosti zejména namítala, že nedošlo k platnému uzavření rozhodčí doložky a že tedy předmětný rozhodčí nález nebyl způsobilým exekučním titulem. Obecné soudy měly povinnost k této skutečnosti v rámci exekučního řízení přihlédnout, a pokud tak neučinily, porušily její ústavně zaručené právo na soudní ochranu a spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
II.

Ústavní stížnost byla podána včas, byla přípustná a splňovala veškeré formální i obsahové náležitosti stanovené zákonem o Ústavním soudu, bylo tedy možno přistoupit k jejímu projednání.

Z přípisu právního zástupce stěžovatelky ze dne 14. 11. 2012 Ústavní soud zjistil, že okresní soud usnesením č. j. 24 EXE 1274/2011-79 ze dne 26. 1. 2012 zamítl návrh stěžovatelky na zastavení exekuce, nicméně krajský soud usnesením č. j. 25 Co 255/2012-112 ze dne 26. 9. 2012 toto rozhodnutí změnil tak, že se exekuce na majetek stěžovatelky (a dalších povinných) nařízená usnesením okresního soudu č. j. 24 EXE 1274/2011-15 ze dne 29. 3. 2011 zastavuje.

Z elektronické databáze rozhodnutí Nejvyššího soudu (dostupná na http://www.nsoud.cz) Ústavní soud dále zjistil, že oprávněná ACEMA Credit Czech, a. s. podala proti posledně uvedenému usnesení krajského soudu dovolání, které bylo usnesením Nejvyššího soudu č. j. 20 Cdo 999/2013 ze dne 27. 8. 2013 zamítnuto.

III.

Za současné situace, kdy exekuční řízení bylo zastaveno a napadené rozhodnutí krajského soudu již nemá žádné negativní dopady do právní sféry stěžovatelky, se stává rozhodování Ústavního soudu čistě akademickým. K takovému (akademickému) výroku přistupuje Ústavní soud toliko výjimečně, v případě mimořádně intenzivního zásahu do ústavně zaručených práv stěžovatele. Je tomu tak např. u vazebních rozhodnutí, která Ústavní soud přezkoumává i poté, co byl obviněný propuštěn z vazby na svobodu. O takovou situaci se v případě stěžovatelky nejednalo, Ústavní soud proto její ústavní stížnost odmítl dle § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Ústavní soud nicméně považuje za nezbytné, nad rámec výše uvedeného, konstatovat, že se s argumenty uvedenými v usnesení krajského soudu č. j. 25 Co 255/2012-112 ze dne 26. 9. 2012 a usnesení Nejvyššího soudu č. j. 20 Cdo 999/2013 ze dne 27. 8. 2013 plně ztotožnil a že stěžovatelce lze přisvědčit v tom, že napadeným rozhodnutím krajského soudu bylo porušeno její ústavně zaručené právo na soudní ochranu a spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (srov. nálezy Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2735/11 ze dne 3. 4. 2012, sp. zn. III. ÚS 1624/12 ze dne 27. 9. 2012 či sp. zn. IV. ÚS 4709/12 ze dne 6. 3. 2013, všechny dostupné na http://nalus.usoud.cz). S ohledem na neaktuálnost neoprávněného zásahu do ústavně zaručených práv stěžovatelky vyslovil Ústavní soud závěr o protiústavnosti napadeného rozhodnutí toliko v odůvodnění tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. listopadu 2013

Michaela Židlická, v. r. předsedkyně senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.