IV. ÚS 2426/17
IV.ÚS 2426/17 ze dne 21. 8. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti Petra Bartheldiho, bez právního zastoupení, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 6. 2017, č. j. 30 Cdo 2397/2017-81, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla doručena ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 6. 2017, č. j. 30 Cdo 2397/2017-8, kterým bylo zastaveno řízení o dovolání z důvodu absence povinného zastoupení advokátem.
Stěžovatelovo podání není možné považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož má řadu procesních a obsahových nedostatků (§ 34 zákona č. 182/1993 Sb.) a navrhovatel není pro řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30, § 31 téhož zákona).

Stěžovatel se obrací na Ústavní soud opakovaně, již byl mnohokrát vyzýván k odstranění vad svých návrhů, byl poučen o nezbytnosti právního zastoupení před Ústavním soudem, i možnosti návrh odmítnout bez věcného projednání, pokud vady podání nebudou odstraněny (jen v poslední době byl stěžovatel takto poučen např. ve věcech vedených pod sp. zn. I. ÚS 1778/16, II. ÚS 1779/16, II. ÚS 1616/16, I. ÚS 879/16, II. ÚS 293/16, II. ÚS 292/16 a III. ÚS 3759/15, II. ÚS 1941/17). Ústavní soud tak nemá pochybnosti o tom, že stěžovatel již byl řádně seznámen s požadavky kladenými zákonem na návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, včetně povinnosti být v řízení zastoupen advokátem, a to již při podání ústavní stížnosti.

Na základě výše uvedených důvodů byla ústavní stížnost podle § 75 odst. 1 ve spojení s § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením odmítnuta.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

Usnesení obsahuje stručné odůvodnění podle § 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu.

V Brně dne 21. srpna 2017

Jaromír Jirsa v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.