IV. ÚS 2402/13
IV.ÚS 2402/13 ze dne 23. 9. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 23. září 2013 ve věci navrhovatele Zdeňka Melského, o návrhu doručeném dne 6. srpna 2013, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Dne 6. srpna 2013 obdržel Ústavní soud prostřednictvím datové schránky Mgr. Luďka Růžičky návrh na zrušení rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. května 2013 č. j. 1 Afs 8/2013-53.
Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo některé náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), především nebyla přiložena plná moc k zastupování advokátem pro řízení před Ústavním soudem, byl navrhovatel dne 22. srpna 2013 vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy. Současně byl poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu tak, že neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí. Dle doručenky byla uvedená výzva navrhovateli po uplynutí úložní doby vložena do domovní schránky dne 3. září 2013 v 8.47 hodin.

Protože navrhovatel ve stanovené lhůtě vady neodstranil, zejména nepředložil plnou moc udělenou advokátu k zastupování v řízení před Ústavním soudem (§ 30 odst. l zákona o Ústavním soudu), byl jeho návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. září 2013

JUDr. Vladimír Sládeček soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.