IV. ÚS 240/04
IV.ÚS 240/04 ze dne 25. 10. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu R. T., J. T. a V. K., takto:

Návrh se odmítá.

O d ů v o d n ě n í

Ústavní soud obdržel dne 22. 7. 2004 podání stěžovatelů, označené jako "ústavní stížnost", které nemá náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Proto byli stěžovatelé vyzváni k odstranění vad podání, a to výzvou Ústavního soudu ze dne 12. srpna 2004, v níž jim byla k odstranění vad stanovena lhůta 30 dnů a zároveň byli upozorněni na to, že neodstranění vad jejich podání v uvedené lhůtě je důvodem odmítnutí návrhu. Tato výzva byla stěžovatelům, jak patrno z poštovní dodejky, doručena dne 19. srpna 2004.

Stěžovatelé dopisem ze dne 16. září 2004 požádali o omluvení, že v daném termínu nestihli doplnit podání s tím, že na středu 22. září 2004 proběhne jednání s advokátkou JUDr. S. K., na němž budou všechny potřebné údaje doplněny.
Vzhledem k tomu, že ani v další 30denní lhůtě nebyly vady podání odstraněny, Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. října 2004

JUDr. Michaela Židlická soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.