IV. ÚS 2390/12
IV.ÚS 2390/12 ze dne 10. 7. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Miloslavem Výborným ve věci ústavní stížnosti M. K., proti usnesení Okresního soudu v Třebíči ze dne 7. 10. 2011 čj. 5 C 102/2007-194 a usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky v Jihlavě, ze dne 1. 3. 2012 čj. 54 Co 15/2012-209 takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně stěžovatelova práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Tato procesní lhůta je stanovena kogentně, pročež ji Ústavní soud nemůže prodloužit ani její zmeškání prominout; zákonem o Ústavním soudu je totiž Ústavní soud vázán dle čl. 88 odst. 2 Ústavy.

Stěžovatel v ústavní stížnosti uvedl, že napadené usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky v Jihlavě, mu bylo doručeno dne 22. 4. 2002, což Ústavní soud verifikoval dotazem u Okresního soudu v Třebíči. Ústavní stížnost podaná k poštovní přepravě dne 22. 6. 2012 je proto návrhem opožděným.
Ústavnímu soudu tedy nezbylo, než ústavní stížnost, bez ohledu na její obsah, podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Vzhledem k opožděnosti podání nebyl stěžovatel vyzýván k odstranění vad ústavní stížnosti spočívajících mimo jiné v absenci právního zastoupení, neboť i kdyby vady návrhu odstraněny byly, nezměnilo by to nic na výsledku rozhodování Ústavního soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 10. července 2012

Miloslav Výborný, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.