IV. ÚS 2305/13
IV.ÚS 2305/13 ze dne 15. 10. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 15. října 2013 v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce Vladimíra Sládečka v právní věci stěžovatelky SVT Group, a. s., se sídlem Sokola Tůmy 1099/1, Ostrava - Hulváky, zastoupeného Mgr. Pavlou Běčákovou, advokátkou se sídlem Sokolská třída 871/6, Ostrava - Moravská Ostrava, o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, č. j. 40 Co 447/2013-014 ze dne 27. 6. 2013 a usnesení soudního exekutora Mgr. Jana Krejsty, Exekutorský úřad Brno-město, č. j. 159 EX 00439/13-007 ze dne 7. 5. 2013, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

I.

Ústavnímu soudu byl dne 26. 7. 2013 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jehož prostřednictvím se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví označených rozhodnutí orgánů veřejné moci pro jejich rozpor s čl. 36 Listiny základních práv a svobod.
Ústavní soud se skutkově i právně totožným případem (a doslovně shodnými námitkami stěžovatelky) zabýval v usneseních sp. zn. II. ÚS 2572/13 ze dne 5. 9. 2013 a IV. ÚS 2571/13 ze dne 11. 9. 2013 (obě dostupná na http://nalus.usoud.cz), v nichž dospěl k závěru, že k porušení ústavně zaručeného práva stěžovatelky na soudní ochranu a spravedlivý proces nedošlo. Ústavní soud nemá ani v nyní projednávané věci důvod se od právního názoru vyjádřeného v citovaných usneseních jakkoliv odchýlit, proto na ně v podrobnostech odkazuje.

Jelikož Ústavní soud neshledal nic, co by svědčilo o existenci neoprávněného zásahu do stěžovatelčiných ústavně zaručených práv, nezbylo mu než její ústavní stížnost odmítnout jako zjevně neopodstatněnou dle § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. října 2013

Michaela Židlická, v. r. předsedkyně senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.