IV. ÚS 230/17
IV.ÚS 230/17 ze dne 16. 3. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou ve věci návrhu P. H., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici ve Valdicích, PS 1/310, 507 11 Valdice, bez právního zastoupení, směřujícího proti vedení věznice ve Valdicích, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

V podání ze dne 24. ledna 2017 navrhovatel popisuje rozmisťování a umisťování odsouzených ve věznici.
Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti podle § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel dopisem ze dne 31. ledna 2017, doručeným mu dne 2. února 2017, vyzván k odstranění vad podání; k tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 30 dnů. Vady byly ve výzvě specifikovány a navrhovatel byl poučen, že nebudou-li odstraněny ve stanovené lhůtě, Ústavní soud jeho podání odmítne.

Jelikož do dnešního dne navrhovatel na výzvu nijak nereagoval, Ústavní soud podání odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. března 2017

JUDr. Jaromír Jirsa v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.