IV. ÚS 2289/17
IV.ÚS 2289/17 ze dne 22. 8. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o návrzích Jana Kováře, bez právního zastoupení, na zrušení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2017, č. j. 27 Cdo 722/2017-1328, a č. j. 27 Cdo 847/2017-282, a na zrušení ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel podání, kterým se navrhovatel domáhá zrušení uvedených usnesení, jimiž soud odmítl jeho dovolání jako nepřípustná. Podání však nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti podle § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") - navrhovatel především nebyl právně zastoupen. S ohledem na vady podání proto Ústavní soud navrhovatele vyzval k jejich odstranění, určil mu k tomu lhůtu a poučil jej o možnosti odmítnutí návrhu podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Navrhovatel reagoval přípisem, v němž konstatuje, že jeho podání nevykazuje vytčené vady, a navrhl i zrušení ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu.
Navrhovatel vady neodstranil a svým podáním dal najevo, že tak ani učinit nehodlá; proto Ústavní soud návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. srpna 2017

Jaromír Jirsa v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.