IV. ÚS 227/04
IV.ÚS 227/04 ze dne 29. 9. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV. ÚS 227/04Ústavní soud rozhodl dne 29. září 2004 ve věci ústavní stížnosti Mgr. M. Ř. zastoupeného (?) JUDr. M. Ř. advokátem, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 4. 2004, čj. 7 As 24/2003-70, a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 1. 2003, čj. 30 Ca 15/2002-37,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 14. 7. 2004 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, v níž stěžovatel Mgr. M. Ř. navrhl zrušení rozhodnutí obecných soudů tak, jak jsou shora uvedena. V ústavní stížnosti bylo uvedeno, že stěžovatel je zastoupen JUDr. M. Ř. advokátem tímto advokátem byla ústavní stížnost sepsána a jím, jako zástupcem, podepsána; plná moc připojena nebyla.

Ústavní soud výzvou ze dne 27. 7. 2004, doručenou JUDr. M. Ř. 30. 7. 2004, upozornil na nedostatek přiložení plné moci s tím, že nebude-li tato vada odstraněna do 40 dnů, bude ústavní stížnosti odmítnuta podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Dne 3. 9. 2004 bylo Ústavnímu soudu doručeno stěžovatelovo podání, z jehož obsahu je mimo jiné patrno, že stěžovatel byl JUDr. M. Ř. informován o výzvě Ústavního soudu; přílohou tohoto stěžovatelova podání byla i kopie dopisu JUDr. M. Ř. stěžovateli adresovanému a datovanému dnem 23. 7. 2004, v němž tento advokát informuje stěžovatele, že za něj podal ústavní stížnost (kterou zasílá na vědomí), k níž však musí mít speciální plnou moc, takže žádá o její potvrzení a zaslání. Podle stěžovatelova tvrzení byl mu tento přípis advokáta doručen 16. 8. 2004.

Podle § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu musí být v řízení o podané ústavní stížnosti stěžovatel zastoupen advokátem. Podle § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu musí být v plné moci k zastupování účastníka v řízení před Ústavním soudu výslovně uvedeno, že je udělena pro zastupování před Ústavním soudem. Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Stěžovatel, ač Ústavním soudem vyzván, nepřiložil k podané ústavní stížnosti plnou moc opravňující JUDr. M. Ř. k jeho zastupování v řízení před Ústavním soudem, pročež Ústavnímu soudu po marném uplynutí lhůty k odstranění vady podané stížnosti stanovené nezbylo, než tuto odmítnout dle shora ustanovení citovaného zákona o Ústavním soudu.

Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 29. září 2004

JUDr. Miloslav Výborný soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.