IV. ÚS 2262/17
IV.ÚS 2262/17 ze dne 22. 8. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou ve věci návrhu Ing. Ladislava Kryže, bez právního zastoupení, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 5. 2017, č. j. 26 Co 138/2017-161, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavnímu soudu došlo podání, jímž se navrhovatel domáhá zrušení shora uvedeného rozhodnutí. V podání navrhovatel uvádí, že je zastoupen Human Rights Defence, z. s. NGO - nevládní organizací; není tedy zastoupen v souladu s ustanovením § 29 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").
Z lustra Ústavního soudu je patrné, že navrhovatel se na Ústavní soud obrací opakovaně, v různých věcech a byl prokazatelně poučen o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti; pro jejich nenaplnění pak byla řada jeho podání odmítnuta. Za daného stavu věci lze dovodit informovanost stěžovatele a nové poučování by bylo, i s ohledem na další okolnosti případu, formalistické, bezpředmětné a neefektivní.

Proto Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. srpna 2017

Jaromír Jirsa v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.