IV. ÚS 226/04
IV.ÚS 226/04 ze dne 16. 9. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem JUDr. Michaelou Židlickou v právní věci stěžovatele Ing. Z. T. o ústavní stížnosti proti rozsudku Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, sp. zn. 9 C 127/98, ze dne 19. 4. 2004, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl dne 13. 7. 2004 doručen návrh na zahájení řízení, podaný stěžovatelem, z nějž bylo zřejmé, že se jedná o ústavní stížnost ve smyslu § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Ústavní soud zkoumal, zda byl návrh na zahájení řízení podán včas a zda splňuje i další zákonem stanovené náležitosti, a naznal, že stěžovatel nerespektoval § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, jenž ukládá fyzickým a právnickým osobám povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, což se vztahuje již na samotné sepsání ústavní stížnosti.

Stěžovatel byl o vadě podání poučen přípisem ze dne 2. 8. 2004 a zároveň mu byla pro její odstranění stanovena lhůta v délce 30 dnů. Na tuto výzvu reagoval stěžovatel dopisem ze dne 5. 8. 2004, ve kterém vyjádřil svůj názor, že podání má veškeré obsahové náležitosti. K požadavku povinného právního zastoupení pak uvedl, že jej považuje za protiústavní.

Výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 5. 8. 2004, lhůta tedy marně uplynula dne 3. 9. 2004, a to bez toho, že by stěžovatel vytýkanou vadu odstranil.

Ústavní soud je při svém rozhodování vázán kromě ústavního pořádku České republiky též zákonem o Ústavním soudu a nepřísluší mu tedy přezkoumávat ústavnost jeho jednotlivých ustanovení. Ústavnímu soudu tak nezbývá než ústavní stížnost odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. 9. 2004

Doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr. soudkyně Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.