IV. ÚS 2249/17
IV.ÚS 2249/17 ze dne 9. 8. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou ve věci návrhu Mgr. Danuše Korczynské, bez právního zastoupení, proti usnesením Nejvyššího soudu ze dne 28. dubna 2017, č. j. 22 Cdo 4388/2016-266, a Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. června 2016, č. j. 11 Co 155/2016-153, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel včasné podání navrhovatelky, která se domáhá zrušení napadených rozhodnutí, neboť Nejvyšší soud se podle ní nevypořádal s jejím dovoláním zákonem požadovaným způsobem.
Podání však nesplňuje náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatelka není právně zastoupena, přičemž z lustra Ústavního soudu je patrné, že se na Ústavní soud obrátila několikrát v různých věcech a byla prokazatelně poučena o nezbytnosti naplnění této povinnosti; pro nesplnění této podmínky pak byla opakovaně i odmítnuta. Za daného stavu věci lze dovodit její informovanost a nové poučování by bylo formalistické, bezpředmětné a neefektivní.

Proto Ústavní soud návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. srpna 2017

Jaromír Jirsa v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.