IV. ÚS 2236/17
IV.ÚS 2236/17 ze dne 26. 7. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 26. července 2017 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Mgr. Danuše Korczynské, bez právního zastoupení, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 5. 2017 č. j. 30 Cdo 584/2017-424, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 6. 2016 č. j. 17 Co 199/2016-347 a proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 7. 9. 2016 č. j. 27 C 205/2010-379, za účasti Nejvyššího soudu, Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 2, jako účastníků řízení, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

I.

Návrhem ze dne 17. 7. 2017, doplněným dne 20. 7. 2017, Mgr. Danuše Korczynská (dále jen "navrhovatelka") navrhla, aby Ústavní soud nálezem zrušil v záhlaví uvedená rozhodnutí obecných soudů.

Návrh nesplňuje náležitosti vyžadované ustanoveními § 30 a § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatelka není zastoupena advokátem, k návrhu nejsou přiložena napadená rozhodnutí.
Třebaže byla již navrhovatelka opakovaně a podrobně Ústavním soudem poučována o formálních požadavcích kladených na ústavní stížnost zákonem o Ústavním soudu, z poslední doby např. v řízení ve věci sp. zn. III. ÚS 1878/17, je zřejmé, že ani nyní podaný návrh tyto podmínky nesplňuje.

Obecně platí, že je na soudu, aby učinil opatření k odstranění tohoto nedostatku (vady návrhu), přičemž podaný návrh lze odmítnout, jestliže navrhovatel neodstranil vady ve lhůtě k tomu určené.

Lze-li však vycházet ze spolehlivého předpokladu, že již dříve poskytnuté informace byly objektivně způsobilé navrhovatelku dostatečně poučit o zásadě, že se na Ústavní soud (s ústavní stížností) nelze obracet jinak, než řádným podáním a v zastoupení advokátem, jeví se Ústavnímu soudu (jak se již opakovaně vyjádřil např. v řízeních ve věcech vedených pod sp. zn. I. ÚS 2360/08, II. ÚS 3276/07, III. ÚS 695/08, IV. ÚS 9/11), setrvání na požadavku dalšího poučení pro konkrétní řízení neefektivním a formalistickým.

I v této věci se tudíž Ústavní soud uchýlil k užití ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. července 2017

Jan Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.