IV. ÚS 220/10
IV.ÚS 220/10 ze dne 17. 3. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou ve věci navrhovatele M. V., ve věci rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 10. 11. 2009 č. j. 12 C 61/2009-73, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

I.

Ústavnímu soudu byl dne 25. 1. 2010 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu ustanovení § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), směřující do věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 10. 11. 2009 č. j. 12 C 61/2009-73.

Předtím, než přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, zkoumá Ústavní soud, zda návrh obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou splněny podmínky jeho projednání stanovené zákonem o Ústavním soudu. Jednou z elementárních podmínek pro podání ústavní stížnosti je přitom obligatorní zastoupení stěžovatele advokátem. Přípisem ze dne 3. 2. 2010 byl stěžovatel o této skutečnosti zpraven, a to i přesto, že stěžovateli je již z předchozího řízení před Ústavním soudem známo, že musí být v řízení o ústavní stížnosti zastoupen advokátem. Z doručenky je zřejmé, že stěžovatel převzal tuto výzvu dne 15. 2. 2010, lhůta k odstranění vad mu tak počala plynout dne 16. 2. 2010 a skončila dne 7. 3. 2010 (neděle) resp. 8. 3. 2010.
Jelikož stěžovatel ani do dne rozhodnutí Ústavního soudu vady podání neodstranil, byla předmětná ústavní stížnost odmítnuta, a to v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 17. března 2010

Michaela Židlická, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.