IV. ÚS 22/04
IV.ÚS 22/04 ze dne 8. 3. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV. ÚS 22/04
Ústavní soud rozhodl dne 8. března 2004 ve věci ústavní stížnosti S. M. proti usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 11. 2003, čj. 5 As 26/2003-40, čj. 5 As 27/2003-54, čj. 5 As 28/2003-52, a proti usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2003, čj. 1 As 13/2003-30, čj. 1 As 14/2003-28, čj. 1 As 15/2003-24 a čj. 1 As 16/2003-26,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 19. 1. 2004 a předanou a poštovní přepravě dne 17. 1. 2004 domáhal se stěžovatel kasace shora uvedených rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Ježto jím podaná ústavní stížnost vykazovala řadu formálních vad, byl stěžovatel vyzván soudcem zpravodajem, aby tyto vady odstranil v určené lhůtě 20 dnů. Přitom byl poučen, že marné uplynutí této lhůty povede k odmítnutí návrhu podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Stěžovatel obdržel tuto výzvu dne 4. 2. 2004 a reagoval na ni opět formálně vadným podáním, v něž žádal, aby z rozhodování ve věci byl vyloučen soudce Ústavního soudu JUDr. Miloslav Výborný; uvedl, že proti jmenovanému je vedeno trestní řízení pro zločinné spolčení.

Je tedy patrno, že stěžovatel ve lhůtě mu určené vady návrhu neodstranil, což ve svých důsledcích musí vést Ústavní soud k odmítnutí ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Bylo proto rozhodnuto, jak ve výroku usnesení uvedeno.

Pokud jde o stěžovatelův požadavek na vyloučení soudce JUDr. Miloslava Výborného z rozhodování ve věci, sdílí tento jeho návrh osud ústavní stížnosti, neboť k tomu povolaný III. senát Ústavního soudu mohl by o návrhu na vyloučení soudce rozhodovat toliko v případě, že by před takovým návrhem stěžovatel odstranil vady jím podané ústavní stížnosti.

Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 8. března 2004

JUDr. Miloslav Výborný soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.