IV. ÚS 2193/12
IV.ÚS 2193/12 ze dne 23. 7. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou ve věci návrhu JUDr. Eleny Stonjekové, správce konkurzní podstaty úpadce Rudolf MESKAŘ - TRANSCOP, zastoupené JUDr. Petrem Bokotejem, advokátem advokátní kanceláře Táboritská 23, Praha 3, směřujícího proti usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 3 Ko 39/2011-213 ze dne 16. března 2012 a proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 89 K 22/2005-195 ze dne 20. července 2011 takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 12. června 2011 návrh, kterým navrhovatelka brojila proti v záhlaví citovaným rozhodnutím obecných soudů.
Uvedený návrh nesplňoval náležitosti ústavní stížnosti stanovené v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatelka nebyla právně zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu) a k návrhu nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který byl k ochraně práva navrhovatelky použit (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu).

Vzhledem k uvedeným okolnostem byla navrhovatelka přípisem ze dne 19. června 2012 vyzvána, aby vady návrhu odstranila, a to ve lhůtě 10 dnů od doručení této výzvy. Současně byla navrhovatelka upozorněna, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady jejího návrhu odstraněny, bude tento návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut.

Z doručenky je zřejmé, že navrhovatelce byla výzva k odstranění vad jejího podání doručena vhozením do schránky dne 3. července 2012 a lhůta k odstranění vytčených vad jejího podání tak uplynula dne 13. července 2012. Navrhovatelka však v této lhůtě na výzvu Ústavního soudu odstranila pouze vadu podání spočívající v nedostatku právního zastoupení advokátem. Vadu podání spočívající v nedoložení kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který byl k ochraně jejího práva použit, však neodstranila, ani na výzvu nijak dále, např. žádostí o prodloužení lhůty k odstranění této vady návrhu, až do dne rozhodnutí Ústavního soudu nereagovala. Popsané počínání navrhovatelky, která je navíc advokátkou a je právně zastoupena advokátem, nesvědčí o pečlivé snaze o ochranu vlastních práv.

S ohledem na uvedené skutečnosti soudkyni zpravodajce nezbylo, než mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 23. července 2012

Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.