IV. ÚS 2171/13
IV.ÚS 2171/13 ze dne 10. 9. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 10. září 2013 ve věci navrhovatelky CS TRANS, s. r. o. se sídlem Radlická 663/28, Praha, zastoupené JUDr. Robertem Kučerou, advokátem se sídlem Dukelských hrdinů 29/471, Praha 7, proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 29 Co 37/2013-107 ze dne 11. dubna 2013 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 č. j. 30 C 68/2009-80 ze dne 3. května 2012, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Podle platné právní úpravy, tj. ustanovení § 43 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), musí být usnesení o odmítnutí návrhu podle odstavců 1 a 2 písemně vyhotoveno, stručně odůvodněno uvedením zákonného důvodu, pro který se návrh odmítá a musí obsahovat poučení, že odvolání není přípustné.

Stěžovatelka napadá shora uvedené rozhodnutí Městského soudu v Praze (zřejmě jako rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva), které mj. obsahuje poučení, že je proti němu přípustné dovolání k Nejvyššímu soudu, přičemž přípustnost dovolání posuzuje dovolací soud. Ustanovení § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu stanoví, že ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje, včetně mimořádného opravného prostředku, který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout z důvodů závisejících na jeho uvážení.

Stěžovatelka sice dovolání podala, ale patrně z důvodu procesní opatrnosti podala rovněž ústavní stížnost (srov. bod III. ústavní stížnosti). Nereflektovala tak změny v právní úpravě. Jak je zjevné z citovaného platného znění ustanovení § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu (po novele provedené zákonem č. 404/2012 Sb.), Ústavní soud se ústavní stížností může zabývat až po rozhodnutí o dovolání.

Protože tak stěžovatelka prozatím nevyčerpala zákonem poskytnutý prostředek k ochraně práv, resp. o tomto prostředku nebylo rozhodnuto, soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu odmítl jako návrh nepřípustný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. září 2013

JUDr. Vladimír Sládeček soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.