IV. ÚS 217/04
IV.ÚS 217/04 ze dne 13. 10. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 13. října 2004 v senátě složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného a soudkyň JUDr. Elišky Wagnerové a JUDr. Michaely Židlické o ústavní stížnosti obchodní společnosti ICOM, a.s., se sídlem Brněnská č. 65, 586 01 Jihlava, zastoupené JUDr. Vladimírem Fialou, advokátem, AK se sídlem Na Stráni č. 26, 400 01 Ústí nad Labem, proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 3. 2004, čj. 6 Cmo 2/2003-139, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

S tvrzením o porušení svých práv ústavně zaručených v čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod stěžovatelka ústavní stížností ze dne 7. 7. 2004 napadla shora označený rozsudek Vrchního soudu v Olomouci, potvrzující rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 3. 9. 2002, čj. 55 Cm 539/2001-65, kterým byla zamítnuta žaloba stěžovatelky, aby žalovaný správce konkurzní podstaty úpadce Českomoravské sladovny, a.s., Jihlava, byl povinen vyloučit z konkurzní podstaty úpadce konkrétně označené nemovitosti, a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.

Stěžovatelka v ústavní stížnosti uvedla, že shora označené rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci napadla dovoláním, neboť má za to, že napadené rozhodnutí má podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu ve věci samé po právní stránce zásadní význam ve smyslu odst. 3 téhož ustanovení. Dle názoru stěžovatelky rovněž řízení trpí vadou, která měla za následek nesprávné rozhodnutí ve věci samé, jak má na mysli ustanovení § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.

Po upozornění Ústavního soudu na ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a k dotazu, zda stěžovatelka na podané ústavní stížnosti trvá, podáním ze dne 8. 10. 2004, doručeným Ústavnímu soudu dne 11. 10. 2004, stěžovatelka uvedla, že vzhledem ke Sdělení Ústavního soudu publikovanému pod č. 32/2003 Sb. a k podanému dovolání bere prostřednictvím svého právního zástupce ústavní stížnost zpět.

Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, je stěžovatel oprávněn vzít ústavní stížnost zpět až do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. Protože v předmětné věci stěžovatelka včasným podáním vzala svou ústavní stížnost zpět, Ústavní soud podle § 77 citovaného zákona řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 13. října 2004

JUDr. Miloslav Výborný předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.