IV. ÚS 2144/13
IV.ÚS 2144/13 ze dne 10. 9. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou o podání stěžovatele Tomáše Kučery, ve věci exekučního řízení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 11. července 2013 doručeno podání stěžovatele ve věci usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. února 2013 č. j. 56 EXE 1962/2012-10 o nařízení exekuce pro vymožení částky 86,22 Kč s příslušenstvím a navazujících exekučních příkazů vydaných soudním exekutorem JUDr. Dalimilem Mikou, LL.M., na zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti ve vlastnictví povinného ze dne 26. dubna 2013 č. j. 120 EX 56312/12-13, k provedení exekuce prodejem nemovitostí ze dne 26. dubna 2013 č. j. 120 EX 56312-14 a k provedení exekuce srážkou ze mzdy povinného ze dne 7. května 2013 č. j. 120 EX 56312/12-24 a č. j. 120 EX 56312/12-25.
Návrh stěžovatele nesplňoval náležitosti dané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Ústavní soud proto vyzval stěžovatele výzvou ze dne 22. července 2013 k odstranění vad podání, k výzvě přiložil poučení o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti a určil stěžovateli lhůtu 30 dnů od doručení výzvy. Výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena do datové schránky dne 23. července 2013. Ve čtvrtek dne 22. srpna 2013 lhůta k odstranění vad návrhu marně uplynula.

Soudkyni zpravodajce proto nezbylo, než v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené, podaný návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 10. září 2013

Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.