IV. ÚS 2113/13
IV.ÚS 2113/13 ze dne 10. 10. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu Mgr. Ing. Ludvíka Veleckého, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 3. 10. 2012 č. j. 41 A 4/2012-45, ve znění opravného usnesení ze dne 3. 10. 2012 č. j. 41 A 4/2012-50 a rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 4. 2013 č. j. 6 Ads 149/2012-31, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Navrhovatel se, s odvoláním na porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí a vyslovení, že rozhodnutí obou soudů byla nespravedlivá.
Zmíněné podání nesplňovalo náležitosti návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), spočívající mj. v povinném zastoupení advokátem. Ústavní stížnost totiž byla podána přímo navrhovatelem, nebyla podepsána advokátem a předložená plná moc neobsahovala akceptaci advokáta. Navrhovatel byl proto vyzván dne 17. 7. 2013 k odstranění vad návrhu v 15ti denní lhůtě s poučením, že pokud ve stanovené lhůtě vady neodstraní, bude jeho návrh odmítnut.

Na tuto výzvu, která mu byla doručena dne 19. 7. 2013, navrhovatel reagoval dopisem ze dne 3. 8. 2013, v němž uvedl, že návrh je podán ve lhůtě a plná moc nemusí obsahovat zmocněncův projev vůle, že plnou moc přijímá.

Navrhovateli byla dne 28. 8. 2013 zaslána opětovná výzva k odstranění vad návrhu, v níž mu bylo podrobně objasněno, že v jeho případě chybí jakýkoliv projev vůle advokáta navrhovatele v řízení před Ústavního soudu zastupovat. Byl mu objasněn účel obligatorního zastoupení advokátem před Ústavním soudem a nezbytnost právního zastoupení od počátku řízení, tj. včetně vlastního sepsání návrhu. Současně mu byla poskytnuta další 15ti denní lhůta k odstranění vad návrhu.

Na tuto opětovnou výzvu, která mu byla doručena dne 1. 9. 2013, navrhovatel reagoval dopisem doručeným Ústavnímu soudu dne 17. 9. 2013, v němž vyjádřil nesouhlas s postojem Ústavního soudu, upozornil, že je vážně nemocný a žádné žaloby ani stížnosti nesepisuje. Dále uvedl, že pokud soudce zpravodaj považuje ústavní stížnost za nekvalifikovanou, nechť ji posoudí jiný soudce zpravodaj. Z důvodu setrvání na požadavku odstranění vad návrhu vznáší námitku podjatosti a upozorňuje, že podá na soudce zpravodaje stížnost předsedovi Ústavního soudu.

Ústavní soud konstatuje, že přestože navrhovateli poskytl dostatečný časový prostor k odstranění vad jeho návrhu, tyto nebyly odstraněny ani v dodatečně poskytnuté lhůtě.

Pro úplnost Ústavní soud dodává, že i v zájmu zachování rovného přístupu ke všem navrhovatelům, kteří se obracejí na Ústavní soud, není možné několikrát poskytovat lhůtu k odstranění vad. Obzvláště za situace, kdy není zřejmé, zda je navrhovatel vůbec ochoten vady odstranit.

S ohledem na to, že návrh nesplňoval základní náležitosti návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem stanovené zákonem o Ústavním soudu, nebyla projednatelná ani námitka podjatosti.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené ani ke dni rozhodnutí Ústavního soudu, soudce zpravodaj návrh mimo jednání a bez přítomnosti účastníků odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. října 2013

JUDr. Vladimír Sládeček soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.