IV. ÚS 2105/12
IV.ÚS 2105/12 ze dne 24. 7. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu V. K., bez právního zastoupení, směřujícím proti usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne 30. května 2012, č.j. 4 T 107/2012-573, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci ze dne 14. června 2012, č.j. 55 To 312/2012-588, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 6. června 2012, označeným jako stížnost pro porušení zákona, se navrhovatel domáhal zrušení usnesení okresního soudu, jímž bylo rozhodnuto o ponechání navrhovatele ve vazbě. Současně zde uvedl, že rozhodnutí napadl stížností ke krajskému soudu. Podání přitom nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti. Při shromažďování podkladů Ústavní soud jednak verifikoval, že byla podána stížnost, následně pak zjistil, že Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ve věci rozhodl dne 14. června 2012, pod č.j. 55 To 312/2012-588.
Za této situace Ústavní soud vyzval navrhovatele k odstranění vad podání dopisem ze dne 18. června 2012, doručeným adresátovi dne 20. června 2012, v němž mu byla k odstranění vad podání stanovena lhůta v trvání 25 dnů od doručení výzvy. Současně mu byly poskytnuty informace o náležitostech ústavní stížnosti a možnosti obrátit se na Českou advokátní komoru. Dále byl navrhovatel poučen, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, bude jeho podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Navrhovatel zaslal Ústavnímu soudu několik přípisů, v nichž informoval o tom, že se obrátil na Českou advokátní komoru, a opakovaně popisoval okolnosti svého případu. V nich se domáhal veřejnosti a médií u řízení ve své věci před obecnými soudy, nespokojeností s činností svého obhájce, podával stížnost proti zločinnému systému a proti výhružnému dopisu, který mu zaslal soudce předsedající senátu v jeho trestní věci.

Žádnou z těchto písemností však ve stanovené době nedošlo k odstranění vad podání, které byly navrhovateli vytknuty citovanou výzvou, přičemž lhůta marně vypršela v pondělí dne 16. července 2012. K odstranění vad podání nedošlo ani do dnešního dne.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

S ohledem na uvedené okolnosti proto nezbylo než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. července 2012

Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.