IV. ÚS 2094/13
IV.ÚS 2094/13 ze dne 10. 9. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 10. září 2013 ve věci navrhovatele Pavla Nárožného, o jeho návrhu ze dne 6. července 2013, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Dne 6. července 2013 obdržel Ústavní soud stížnost navrhovatele na průtahy v řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci pod sp. zn. 29 T 1/2011.
Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo některé náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel dne 21. srpna 2013 vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy a současně poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu tak, že neodstranění vad v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí. Dle doručenky navrhovatel výzvu převzal dne 23. srpna 2013.

Protože stanovená lhůta marně uplynula a navrhovatel vady neodstranil, zejména nepředložil plnou moc udělenou advokátu k zastupování v řízení před Ústavním soudem (§ 30 odst. l zákona o Ústavním soudu), byl jeho návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. září 2013

JUDr. Vladimír Sládeček soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.