IV. ÚS 2072/17
IV.ÚS 2072/17 ze dne 24. 7. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 24. července 2017 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu Stanislava Mojžíška, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. května 2017 č. j. 27 Cdo 1854/2017-392, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 3. 7. 2017, se na Ústavní soud obrátil navrhovatel Stanislav Mojžíšek. Podání směřuje proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2017 č. j. 27 Cdo 1854/2017-392 o odmítnutí dovolání, které bylo vydáno v řízení vedeném u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 14 Nc 1387/2012. Podání nesplňuje formální náležitosti ústavní stížnosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), především navrhovatel není zastoupen advokátem, jak to požaduje ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu.
Již dříve byl navrhovatel opakovaně poučen, že tak činit nemá, a musí si svého pochybení být nepochybně vědom (srov. např. usnesení sp. zn. I. ÚS 4008/16 ze dne 2. 5. 2017, IV. ÚS 738/17 ze dne 23. 3. 2017, I. ÚS 4224/16 ze dne 30. 12. 2016, II. ÚS 3710/16 ze dne 11. 11. 2016, I. ÚS 2737/16 ze dne 2. 11. 2016, II. ÚS 2931/16 ze dne 10. 10. 2016, II. ÚS 2617/16 ze dne 15. 8. 2016, IV. ÚS 1717/16 ze dne 2. 6. 2016).

Ústavní soud proto stěžovatele k odstranění vad znovu nevyzýval a jeho návrh odmítl soudcem zpravodajem za přiměřeného použití § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako návrh, jehož vady stěžovatel neodstranil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. července 2017

Jan Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.