IV. ÚS 2064/13
IV.ÚS 2064/13 ze dne 24. 9. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 24. září 2013 ve věci navrhovatele Zdeňka Choce, o jeho návrhu doručeném Ústavnímu soudu prostřednictvím Okresního soudu Plzeň-město dne 3. července 2013, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Dne 3. července 2013 obdržel Ústavní soud od Okresního soudu Plzeň-město podání Zdeňka Choce, označené jako "stížnost pro porušení ústavního zákona, porušením Listiny základních práv a svobod protiprávním zasahováním do soukromí formou shromažďování a zneužití osobních údajů".
Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo některé náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel dne 30. července 2013 vyzván k odstranění vad návrhu, k čemuž mu byla stanovena lhůta 30 dnů. Uvedená výzva byla po uplynutí 10 denní úložní lhůty dnem 13. srpna 2013 vrácena Ústavnímu soudu s tím, že adresát nemá domovní schránku. Následně byla písemnost dne 22. srpna 2013 vyvěšena na elektronické úřední desce Ústavního soudu, přičemž sejmuta byla dne 23. září 2013. V souladu s § 50l odst. 1 občanského soudního řádu byla výzva doručena desátým dnem po vyvěšení na úřední desce.

Protože navrhovatel výzvu ve stanovené lhůtě nepřevzal a vady podání neodstranil, byl jeho návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. září 2013

JUDr. Vladimír Sládeček soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.