IV. ÚS 202/04
IV.ÚS 202/04 ze dne 26. 8. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem JUDr. Michaelou Židlickou v právní věci stěžovatele Z. Š. takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl dne 24. 6. 2004 doručen návrh na zahájení řízení, podaný stěžovatelem, z jehož obsahu Ústavní soud dovodil, že se jedná o ústavní stížnost ve smyslu § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Návrh trpěl celou řadou nedostatků, nesplňoval zejména požadavky na obsah podání ve smyslu § 34 a § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), když nebylo zcela zřejmé, čeho se stěžovatel domáhá a v čem je spatřováno porušení ústavně zaručených základních práv a svobod. Stěžovatel rovněž nerespektoval § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, jenž ukládá fyzickým a právnickým osobám povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem.

Na existenci uvedených vad byl stěžovatel upozorněn přípisem ze dne 15. 7. 2004, kde mu současně byla stanovena lhůta pro jejich odstranění v délce 30 dnů.

Výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 21. 7. 2004, Ústavní soud tedy konstatuje, že lhůta stanovená za tímto účelem marně uplynula dne 19. 8. 2004, a to bez toho, že by stěžovatel vytýkané vady odstranil, přestože byl poučen o možných následcích. Dopis ze dne 9. 8. 2004, v němž se stěžovatel pokusil své podání obsahově konkretizovat, neměl na výsledné rozhodnutí vliv, neboť i po tomto doplnění trpěla stížnost výše uvedenými formálními vadami včetně absence právního zastoupení stěžovatele.

Ústavnímu soudu tak nezbývá než ústavní stížnost odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.


Doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr., v. r. soudkyně Ústavního soudu

V Brně dne 26. srpna 2004Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.