IV. ÚS 1968/12
IV.ÚS 1968/12 ze dne 7. 8. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové a soudců Miloslava Výborného a Michaely Židlické mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti V. Č., právně zastoupeného JUDr. Branislavem Renkerem, advokátem se sídlem advokátní kanceláře Praha 2, Wenzigova 5, směřující proti usnesením Okresního soudu Praha-západ ze dne 1. března 2012, č.j. 33 Nt 1209/2012-14, a Krajského soudu v Praze ze dne 13. dubna 2012, č.j. 14 To 212/2012-32, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Včas podanou ústavní stížností splňující i další náležitosti podání dle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí, neboť má za to, že jimi bylo narušeno jeho ústavně zaručené právo na spravedlivý proces, zakotvené v čl. 36 odstavci 1, v čl. 37 odstavci 2 a v čl. 38 odstavcích 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), jakož i v čl. 6 odstavci 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva"). Postupem soudů v řízení, z nějž napadená usnesení vzešla, došlo ke zkrácení stěžovatele v právu na ukládání povinností jen na základě zákona, zakotvené v čl. 4 odstavci 1 Listiny a práva na vzetí do vazby jen ze zákonných důvodů, zakotveného v čl. 8 odstavci 5 Listiny.

Shora citovaným usnesením Okresního soudu Praha-západ byl stěžovatel vzat do vazby z důvodů uvedených § 67 písmena a) a c) trestního řádu, nebyl přijat návrh na dohled probačního úředníka, nebyl přijat slib obviněného (stěžovatele), a nebyla přijata záruka družky obviněného. Následnou stížnost Krajský soud v Praze napadeným usnesením zamítl.
Dne 1. srpna 2012 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání právního zástupce do datové schránky, doplněné dne 2. srpna 2012 poštovní zásilkou, který jménem stěžovatele vzal ústavní stížnost v plném rozsahu zpět, neboť byl dne 26. července 2012 z vazby propuštěn.

Podle ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě soud řízení zastaví. Stěžovatel naplnil zákonem předvídanou situaci, a proto Ústavnímu soudu nezbylo než rozhodnout výše uvedeným způsobem.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. srpna 2012

Vlasta Formánková v.r. předsedkyně IV. senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.