IV. ÚS 1938/17
IV.ÚS 1938/17 ze dne 3. 8. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu Petra Bartheldiho, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 5. 2017 č. j. 29 Co 186/2017-22, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Navrhovatel se podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 22. 6. 2017 domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí.
Ústavní soud konstatuje, že navrhovatel podal ústavní stížnost v rozporu s § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Navrhovatel, který se obrací na Ústavní soud opakovaně, přitom byl v souvislosti s jeho předchozími podáními již mnohokrát vyzýván k odstranění vad podání s patřičným poučením o náležitostech ústavní stížnosti (včetně nutnosti být v řízení zastoupen advokátem) i o případných následcích neodstranění vytčených vad (např. sp. zn. I. ÚS 1778/16, II. ÚS 1779/16, II. ÚS 1616/16, I. ÚS 879/16, II. ÚS 293/16, II. ÚS 292/16, III. ÚS 3759/15 a I. ÚS 478/17).

Ústavní soud rovněž opakovaně uvedl, že v řízení o ústavní stížnosti není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení o povinném zastoupení a o dalších náležitostech návrhu dostávalo stěžovatelům vždy v každém individuálním řízení, jestliže se tak stalo ve více případech předchozích. Ústavní soud proto nemá pochybnosti o tom, že navrhovatel již byl řádně seznámen s požadavky kladenými zákonem o Ústavním soudu na návrh na zahájení řízení, včetně povinnosti být zastoupen advokátem, a to již při podání ústavní stížnosti. I v tomto směru již byl navrhovatel poučen (např. sp. zn. I. ÚS 716/17, IV. ÚS ÚS 714/17, I. ÚS 1941/17, III. ÚS 1939/17, IV. ÚS 1934/17 a řada dalších).

Za dané situace, kdy se jeví setrvání na požadavku dalšího poučení pro konkrétní řízení neefektivním a formalistickým, Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. srpna 2017

JUDr. Vladimír Sládeček soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.