IV. ÚS 1853/13
IV.ÚS 1853/13 ze dne 4. 9. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 4. září 2013 ve věci navrhovatele Ing. Jaromíra Houžvičky, o jeho návrhu ze dne 11. června 2013, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Dne 12. června 2013 obdržel Ústavní soud podání navrhovatele, označené jako ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2013 č. j. 7 Afs 91/2012-28 a jemu předcházejícím rozhodnutím.
Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo některé náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel dne 19. června 2013 vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy a současně poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu tak, že neodstranění vad v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí. Dle doručenky navrhovatel výzvu obdržel dne 9. srpna 2013, přičemž k jeho žádosti byla uvedená lhůta prodloužena do 31. srpna 2013.

Protože stanovená lhůta marně uplynula a navrhovatel vady neodstranil ani podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 3. září 2013, byl jeho návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. září 2013

JUDr. Vladimír Sládeček soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.