IV. ÚS 1841/09
IV.ÚS 1841/09 ze dne 10. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou o ústavní stížnosti stěžovatele S. S., proti exekučnímu příkazu sp. zn. EX 0225/03, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 13. července 2009 doručeno podání, označené jako ústavní stížnost, které bylo doplněno podáním doručeným dne 15. července 2009. Stěžovatel se domáhal přešetření jeho případu, konkrétně provedené exekuce prodejem nemovitostí.

Návrh stěžovatele nesplňoval náležitosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Ústavní soud proto vyzval stěžovatele výzvami ze dne 27. července 2009, 5. srpna 2009, 10. srpna 2009 a 1. září 2009 k odstranění vad podání, k výzvám přiložil poučení o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti a určil mu lhůtu 30 dnů od doručení výzvy. Výzva ze dne 27. července 2009 byla Ústavnímu soudu vrácena se sdělením doručovatele, že zásilku nelze na adresu K., uvedenou stěžovatelem jako adresu doručovací, doručit, neboť chybí schránka. Výzva ze dne 5. srpna 2009 byla vrácena se sdělením, že z adresy K., se stěžovatel odstěhoval. Zásilka ze dne 10. srpna 2009, doručovaná na adresu K., která byla zjištěna v centrální evidenci obyvatel, byla vrácena se sdělením, že nebyla vyzvednuta a s poznámkou, že na adrese sídlí městský úřad a zásilku nelze vložit do schránky. Ústavní soud se znovu pokusil doručit výzvu k odstranění vad ze dne 1. září 2009 na doručovací adresu stěžovatele K. Zásilka se znovu vrátila se sdělením, že nelze doručit, chybí schránka.

Po těchto čtyřech marných pokusech doručit stěžovateli výzvu k odstranění vad podání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, Ústavní soud vyzval stěžovatele na úřední desce Ústavního soudu, aby si u Ústavního soudu vyzvedl připravenou písemnost výzvu k odstranění vad podání ze dne 1. září 2009 ve lhůtě 10 dnů ode dne 16. září 2009 v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 a § 50h o. s. ř. Lhůta k vyzvednutí písemnosti u Ústavního soudu marně uplynula. Ústavní soud poté podle ustanovení § 49 odst. 4 o. s. ř. vyvěsil o tom na své úřední desce dne 30. září 2009 sdělení s tím, že pokud si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Protože po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla uložena do příslušného spisu a takto uloženou písemnost si adresát mohl vyzvednout v příslušné soudní kanceláři. Stěžovatel ani do dne 29. října 2009, kdy bylo sdělení z úřední desky sňato, si výzvu nevyzvedl a vytýkané vady neodstranil.
Z výše uvedeného plyne, že výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena podle ustanovení § 49 odst. 4 o. s. ř., přičemž stanovená lhůta k odstranění vad marně uplynula. Soudkyni zpravodajce proto nezbylo, než mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené, návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 10. listopadu 2009

Vlasta Formánková soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.