IV. ÚS 1839/17
IV.ÚS 1839/17 ze dne 9. 8. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou ve věci návrhu Z. M., t. č. ve Vazební věznici Praha Pankrác, bez právního zastoupení, proti rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 15. března 2017, sp. zn. 7 Tdo 235/2017, Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 To 44/2016 a Městského soudu v Praze sp. zn. 43 T 1/2016, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Podáním ze dne 12. června 2017 se navrhovatel domáhá zrušení napadených rozhodnutí, vrácení věci k vyšetřování a předložení věci ministru spravedlnosti jako podnět ke stížnosti pro porušení zákona.
Podání však nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti podle § 27 a následných zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatel především nebyl zastoupen, nezaslal kopie napadených rozhodnutí, a proto byl dopisem ze dne 28. 6. 2017, doručeným mu dne 3. 7. 2017, vyzván k odstranění vad podání; k tomu mu byla stanovena lhůta 30 dnů. Vady byly ve výzvě specifikovány a navrhovatel byl poučen, že nebudou-li ve lhůtě odstraněny, Ústavní soud jeho podání odmítne.

Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 14. července 2017 navrhovatel zopakoval některé okolnosti své věci a požádal, aby Ústavní soud urychleně konal, přestože není právně zastoupen. Uvedeným podáním ovšem navrhovatel neodstranil vytčené vady.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj proto návrh odmítl, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. srpna 2017

Jaromír Jirsa v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.