IV. ÚS 1814/17
IV.ÚS 1814/17 ze dne 3. 8. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 3. srpna 2017 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu Bohumila Kočího, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. února 2011 sp. zn. 38 Co 386/2008, proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 21. března 2012 č. j. 15 C 26/2003-353, proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 38 Co 88/2017-503 a proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. prosince 2014 č. j. 38 Co 354/2012-398, za účasti Krajského soudu v Brně a Městského soudu v Brně, jako účastníků řízení, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 12. 6. 2017, se na Ústavní soud obrátil navrhovatel Bohumil Kočí vlastnoručně psaným podáním, směřujícím proti rozhodnutím Městského soudu v Brně a Krajského soudu v Brně uvedeným v záhlaví tohoto usnesení.

Podání nesplňovalo formální náležitosti a podmínky řízení o ústavní stížnosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), proto soudce zpravodaj vyzval navrhovatele, aby ve smyslu připojeného písemného poučení ve stanovené lhůtě vady návrhu odstranil a doplnil ho zejména o plnou moc zvoleného, resp. ustanoveného advokáta.

Výzvu spolu s písemným poučením převzal navrhovatel podle doručenky, založené na č. l. 3, dne 28. 6. 2017. Poslední den lhůty k odstranění vad podání a jeho doplnění marně uplynul dne 31. 7. 2017.
Za této situace nezbylo, než aby Ústavní soud návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě jemu k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. srpna 2017

Jan Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.