IV. ÚS 1765/12
IV.ÚS 1765/12 ze dne 16. 8. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudce zpravodaje Miloslava Výborného a soudkyně Michaely Židlické ve věci ústavní stížnosti M. R., zastoupeného Mgr. Jakubem Šotníkem, advokátem, AK se sídlem v Brně, Šikulova 17, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 3. 2012 č. j. 3 Ads 185/2011-37 takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

I.

Návrhem podaným osobně dne 11. 5. 2012 se M. R. (dále jen "žalobce", případně "stěžovatel") domáhal, aby Ústavní soud zrušil v záhlaví uvedené rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (dále jen "kasační soud") o návrhu žalobce na ustanovení zástupce v řízení o kasační stížnosti.

II.

Z ústavní stížnosti a napadeného rozhodnutí vyplývají následující skutečnosti.

Žalobce se kasační stížností domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2011, jímž bylo zrušeno rozhodnutí původního žalovaného Magistrátu města Brna ze dne 4. 5. 2011. V kasační stížnosti požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů na náklady státu a uvedl, že nemá žádné prostředky k zaplacení požadovaného advokáta, nemá žádný příjem a žádá o pomoc v hmotné nouzi.

Dne 13. 3. 2012 kasační soud návrh žalobce na ustanovení zástupce v řízení o kasační stížnosti usnesením zamítl (výrok I.) a žalobce vyzval k odstranění vad návrhu ve lhůtě 1 měsíce od doručení usnesení (výrok II.).

III.

V ústavní stížnosti stěžovatel tvrdil, že napadeným rozhodnutím kasačního soudu bylo porušeno jeho ústavně zaručené základní právo na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"); poukázal na usnesení ze dne 13. 10. 2011 sp. zn. III. ÚS 2800/09 a další rozhodnutí Ústavního soudu a uvedl, že napadené rozhodnutí bylo projevem libovůle, neboť nebylo založeno na skutečnostech existujících ke dni podání kasační stížnosti; kasační soud nebyl oprávněn požadovat doložení majetkových poměrů za dobu před podáním kasační stížnosti, a pokud takto postupoval, jednal v rozporu se zákonem, a v řízení o návrhu na ustanovení advokáta nerespektoval ani ustanovení o právní pomoci před soudy obsažené v čl. 37 odst. 2 Listiny.
IV.

Ústavní soud konstatuje, že ústavní stížností napadené rozhodnutí je typově shodné s podobnými rozhodnutími, které stěžovatel již dříve napadl ústavními stížnostmi projednanými pod sp. zn. III. ÚS 1762/12 a sp. zn. II. ÚS 1764/12 a pro zjevnou neopodstatněnost odmítnutými usneseními ze dne 31. 5. 2012, resp. dne 25. 6. 2012; ani v nyní projednávaném případě neshledal důvody pro odchýlení se od závěrů v odůvodnění těchto usnesení obsažených, na které odkazuje a plně se s nimi ztotožňuje.

Z uvedených důvodů bylo proto nutno, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. srpna 2012

Vlasta Formánková, v. r. předsedkyně senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.