IV. ÚS 1757/17
IV.ÚS 1757/17 ze dne 13. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o návrhu I. B., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Vinařice, bez právního zastoupení, proti rozsudkům Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 14. října 2016, č. j. 31 To 397/2016-290, a Okresního soudu v Liberci ze dne 13. června 2016, č. j. 1 T 55/2016-265, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Navrhovatel svým podáním označeným jako stížnost brojí proti postupu soudů ve své věci a má za to, že především v důsledku postupu Policie ČR došlo k zásahu do jeho práv.

Navrhovatel k podání přiložil dovolání proti shora označeným rozsudkům vypracované jemu ustanovenou obhájkyní datované dne 4. ledna 2017; proto se Ústavní soud zabýval nejdříve dovoláním a zjistil, že Okresní soud v Liberci je obdržel, věc však nebyla doposud Nejvyššímu soudu předložena.
Podle ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje; ve smyslu § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu je takovým prostředkem i dovolání. Teprve poté, až o dovolání navrhovatele rozhodne Nejvyšší soud, bude možné podat ústavní stížnost - do té doby je ústavní stížnost nepřípustná.

Proto soudce zpravodaj podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu návrh odmítl jako nepřípustný podle § 43 odst. 1 písm. e) stejného zákona.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. června 2017

Jaromír Jirsa v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.