IV. ÚS 174/14
IV.ÚS 174/14 ze dne 11. 2. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Michaelou Židlickou o návrhu Pavla Černoty, na zrušení usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 11. 2013 sp. zn. 8 As 91/13, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 14. 1. 2014 se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Nejvyššího správního soudu.
Předtím, než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda návrh splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jeho projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), přičemž Ústavní soud shledal, že tomu tak u daného podání není.

Z úřední činnosti je Ústavnímu soudu známo, že stěžovatel podal v minulosti velký počet ústavních stížností a byl mnohokrát informován o zákonem požadovaných náležitostech ústavní stížnosti a opakovaně vyzýván k odstranění vad podání. Stěžovatel byl v této souvislosti také Ústavním soudem opakovaně uvědomen o tom, že v řízení o ústavní stížnosti není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení o náležitostech ústavní stížnosti dostávalo konkrétnímu stěžovateli vždy v každém jednotlivém řízení, jestliže se tak stalo v předchozích identických případech, protože by se jednalo o neefektivní a formalistický postup (srov. např. usnesení ze dne 1. 11. 2011 sp. zn. ÚS 3034/11 a mnoho dalších).

Za dané situace, kdy výzva k odstranění vad podání by postrádala z hlediska jejího účelu rozumný smysl, Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. února 2014

Michaela Židlická, v. r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.