IV. ÚS 1727/12
IV.ÚS 1727/12 ze dne 18. 6. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudce zpravodaje Miloslava Výborného a soudkyně Michaely Židlické ve věci ústavní stížnosti M. K., zastoupeného JUDr. Milanem Frišmanem, advokátem, AK se sídlem v Písku, Budovcova 2530, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 2. 2012 č. j. 11 Co 44/2012-482 a výroku II. usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 11. 10. 2011 č. j. 0 P 110/2004-436 takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

I. Návrhem podaným k poštovní přepravě dne 7. 5. 2012 se M. K. (dále jen "stěžovatel") domáhal, aby Ústavní soud nálezem zrušil v záhlaví uvedená rozhodnutí obecných soudů o pořádkové pokutě ve výši 10 000 Kč uložené mu podle ustanovení § 53 o. s. ř., jež byla vydaná v řízení o zvýšení výživného.
Ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná.

Ústavní soud nepokládá za nutné rekapitulovat průběh řízení před obecnými soudy ani důvody, které stěžovatele vedly k podání ústavní stížnosti, neboť obé je Ústavnímu soudu i účastníkům řízení známo.

Obvodní soud pro Prahu 4 ve svém rozhodnutí přehledně a srozumitelně vysvětlil, v čem spatřoval hrubé ztěžování postupu řízení stěžovatelem; obdobně se i Městský soud v Praze vypořádal s odvolacími námitkami stěžovatele, jejichž obsah byl z podstatné části shodný s námitkami uvedenými v ústavní stížnosti. Ústavní soud se s odůvodněními uvedených rozhodnutí zcela ztotožňuje, plně na ně odkazuje a nemá, co dalšího by k nim dodal; porušení stěžovatelových ústavně garantovaných práv, které by opravňovalo zásah Ústavního soudu, shledáno nebylo.

S ohledem na výše uvedené Ústavní soud podanou ústavní stížnost odmítl dle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. června 2012

Vlasta Formánková, v. r. předsedkyně senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.