IV. ÚS 1715/12
IV.ÚS 1715/12 ze dne 11. 7. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Miloslavem Výborným ve věci ústavní stížnosti J. Š., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 1. 2012 čj. 15 Co 414/2011-28 takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Stěžovatel byl přípisem Ústavního soudu ze dne 16. 5. 2012 doručeným mu dne 21. 5. 2012 vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 20 dnů. V běžící lhůtě bylo Ústavnímu soudu dne 5. 6. 2012 doručeno elektronicky (bez zaručeného podpisu) podání, jímž na něm označená pisatelka MgA. K. Š. (v řízení před Ústavním soudem se v žádné pozici nenalézající) žádala - s tvrzením, že je bývalou pěstounkou stěžovatele - o prodloužení lhůty k odstranění vad stanovené. K tomu mimo jiné uvedla, že Česká advokátní komora jí "nakonec dnes sdělila, že když doložím jeho [rozumí se stěžovatelovu] dietu, že mě v doplňcích advokáta pro něho ustanoví". Písemné podání téhož textu bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 7. 6. 2012 spolu s plnou mocí vlastnoručně sepsanou a podepsanou stěžovatelem; touto plnou mocí zplnomocnil stěžovatel k podání ústavní stížnosti Ligu lidských práv.
Pro uvedené vyčkal Ústavní soud určené nápravy nedostatků ústavní stížnosti po dobu dalšího měsíce. Ani poté k odstranění vad ústavní stížnosti nedošlo.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 11. července 2012

Miloslav Výborný, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.