IV. ÚS 1688/17
IV.ÚS 1688/17 ze dne 11. 7. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o návrhu Petra Ulbricha, zastoupeného Mgr. Marianem Francem, advokátem se sídlem v Plzni, Škroupova 10, proti rozsudku Okresního soudu Plzeň-jih č. j. 9 C 273/2016-52, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Navrhovatel se domáhá zrušení napadeného rozsudku, jímž měl být zkrácen ve svých právech, mimo jiné podle čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Rozhodnutí v jeho věci bylo bagatelní, a proto neměl k dispozici žádné další procesní prostředky k nápravě věci.
Podle § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), musí být k ústavní stížnosti přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva. Protože k podání kopie připojena nebyla, byl zástupce vyzván k odstranění uvedené vady; k tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 10 dnů a byl poučen, že nebudou-li vady odstraněny ve stanovené lhůtě, Ústavní soud návrh odmítne. Výzva byla prostřednictvím datové schránky zástupci doručena dne 19. června 2017. Ve stanovené lhůtě však nebyla vada podání odstraněna ani se opakovaně nepodařilo s advokátní kanceláří zástupce telefonicky spojit (377 320 785).

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu proto soudce zpravodaj návrh odmítl, neboť navrhovatel neodstranil vady podání ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. července 2017

Jaromír Jirsa v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.