IV. ÚS 1668/09
IV.ÚS 1668/09 ze dne 2. 12. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským ve věci ústavní stížnosti stěžovatele MUDr. M. S., proti usnesení Nejvyššího správní soudu č. j. 6 Ads 53/2009-89 ze dne 7. 4. 2009, takto :
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 26. června 2009, stěžovatel napadl usnesení Nejvyššího správní soudu č. j. 6 Ads 53/2009-89 ze dne 7. 4. 2009.
Ústavní soud musí nejprve zkoumat, zda návrh splňuje všechny požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jeho věcného projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti zákona o Ústavním soudu (navrhovatel především nebyl zastoupen advokátem ve smyslu ustanovení § 30 citovaného zákona), vyzval Ústavní soud navrhovatele přípisem, doručeným mu oproti podpisu dne 17. 7. 2009, k odstranění vad podání ve lhůtě 30 dnů od doručení. Výzva navrhovateli mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupen advokátem, včetně vlastního sepsání návrhu. Navrhovatel byl též informován, že má v případě potíží s obstaráním právního zastoupení možnost obrátit se na Českou advokátní komoru. Rovněž byl upozorněn, že pokud vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jeho návrh odmítnut.

Dne 19. 8. 2009 byla Ústavnímu soudu doručena žádost stěžovatele o prodloužení lhůty. Ústavní soud žádosti stěžovatele vyhověl a lhůtu prodloužil do 30. 9. 2009. Následně požádal stěžovatel opětovně o prodloužení lhůty (doručeno 2. 10. 2009) a Ústavní soud mu opětovně vyhověl, tj. určil, aby odstranil vady podání ve lhůtě 30 dnů od doručení oznámení o prodloužení lhůty (doručeno stěžovateli dne 30. 10. 2009), tj. konec lhůty byl 30. 11. 2009. Stěžovatel byl rovněž opětovně poučen, že pokud vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jeho návrh odmítnut. Dne 30. 11. 2009 byla Ústavnímu soudu doručena opětovná žádost stěžovatele o prodloužení lhůty s tím, že stěžovatel obdržel teprve dne 11. 11. 2009 dopis od České advokátní komory a od té doby se pokoušel telefonicky kontaktovat určeného zástupce, to se mu však až do dnešní doby nepodařilo. Následně si telefonicky ověřil u telekomunikací, že označené telefonní číslo je nedostupné. Dále pak uvádí, že Česká advokátní komora ho mylně informovala o adrese advokáta.

Navrhovatel ode dne 17. 7. 2009 věděl, že projednání jeho stížnosti brání nedostatek povinného zastoupení advokátem (blíže viz stanovisko pléna Pl. ÚS-st. 1/96), tj. k dnešnímu dni měl více jak čtyři měsíce čas, aby vady svého podání odstranil, přesto ve lhůtě k tomu určené tak neučinil.

Ústavní soud, aniž by se zabýval meritem věci a aniž by se vyjadřoval k odůvodněnosti ústavní stížnosti, musel předložený návrh odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, neboť navrhovatel neodstranil vady svého návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. prosince 2009

Pavel Rychetský v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.