IV. ÚS 1662/17
IV.ÚS 1662/17 ze dne 26. 7. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 26. července 2017 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu J. P., nyní ve Věznici P. O. BOX 21, 664 34 Kuřim, bez právního zastoupení, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 29. 5. 2017 doručeno nejasně formulované podání, kterým stěžovatel žádal Ústavní soud o vyjádření stanoviska a sdělení právního názoru ohledně jeho trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 68 T 10/2013 a u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. 1 To 4/2017.
K právním otázkám se Ústavní soud může vyjadřovat pouze prostřednictvím rozhodnutí, tedy nálezů a usnesení, kterým předchází odpovídající řízení. K zahájení řízení je třeba předložit řádný návrh splňující formální i materiální požadavky vycházející ze zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Vyjma odpovídajícího postupu se však k právním otázkám Ústavní soud vyjadřovat nesmí, přičemž v opačném případě by došlo k překročení jemu svěřených pravomocí.

Vzhledem k tomu, že podání stěžovatele neobsahovalo zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") stanovené náležitosti, byl stěžovatel dopisem ze dne 8. 6. 2017 (výzva byla stěžovateli doručena dne 12. 6. 2017), vyzván k odstranění vad spočívajících zejména v nedostatku právního zastoupení stěžovatele advokátem v řízení před Ústavním soudem a doložení kopie posledního rozhodnutí, proti němuž ústavní stížnost směřuje. Stěžovateli byla stanovena lhůta 30 dnů od doručení výzvy s upozorněním, že po jejím marném uplynutí bude návrh odmítnut. Stěžovatel na výzvu do dnešního dne nereagoval.

Dříve, než se Ústavní soud začal zabývat věcnou stránkou návrhu, přezkoumal, zda návrh splňuje veškeré formální a obsahové náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") přičemž shledal, že tomu tak není.

Ústavní soud konstatuje, že lhůta stanovená stěžovateli k odstranění vad podání marně uplynula. Proto mu nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. července 2017

Jan Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.