IV. ÚS 1655/13
IV.ÚS 1655/13 ze dne 12. 9. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Miladou Tomkovou o ústavní stížnosti Veroniky Hemzalové, proti "nezákonnému a protiprávnímu vystěhování z nájemního bytu č. X v J. ulici v P.", takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Podáním ze dne 22. 5. 2013, označeným jako ústavní stížnost č. 4, stěžovatelka odkázala na své dřívější návrhy, kterými se bránila vystěhování z bytu v P. a blíže neoznačenému rozhodnutí o žalobě podané Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Stěžovatelka žádala, aby Ústavní soud projednal ústavní stížnost za přítomnosti jejího zástupce pana Stefana Szabo.
Dříve, než může Ústavní soud přikročit k věcnému přezkumu stěžovaného rozhodnutí, je povinen zjistit, zda ústavní stížnost splňuje všechny náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Dle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu musí být fyzické osoby jako účastníci nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.

Stěžovatelka se opakovaně obrací na Ústavní soud, který ji rovněž opakovaně, avšak bezvýsledně, poučuje o tom, že v řízení o ústavní stížnosti musí být zastoupena právním zástupcem - advokátem, který zaručí kvalitní zpracování ústavní stížnosti s náležitostmi vyžadovanými zákonem o Ústavním soudu. Shodně Ústavní soud postupoval i v projednávané věci a poskytl stěžovatelce poučení o povinném právním zastoupení, vyzval ji k odstranění vad návrhu ve stanovené lhůtě a uvědomil ji, že pokud vady návrhu ve stanovené lhůtě neodstraní, může být její návrh odmítnut podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Uvedená výzva byla stěžovatelce doručována dne 5. 6. 2013 doporučeně do vlastních rukou na adresu P. Tuto adresu stěžovatelka uvedla v ústavní stížnosti a jde rovněž o adresu evidovanou jako adresa jejího trvalého pobytu v informačním systému evidence obyvatel [§ 46b písm. a) o. s. ř.]. Stěžovatelka nebyla při doručování písemnosti zastižena, a proto byla zásilka uložena na poště P. a připravena k vyzvednutí. Jelikož si adresátka písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedla, považuje se podle § 49 odst. 4 věty první o. s. ř. desátý den této lhůty za den doručení; tímto dnem byl 17. 6. 2013 (pondělí). Po uplynutí úložní doby nebylo možné vhodit písemnost do domovní či jiné schránky, a proto byla vrácena Ústavnímu soudu a uložena do příslušného spisu; Ústavní soud vyvěsil na své úřední desce sdělení, kdy a kde si ji adresátka může vyzvednout (§ 49 odst. 4 věta druhá a třetí o. s. ř.).

Pro úplnost lze uvést, že výzva k odstranění vad ústavní stížnosti byla stěžovatelce doručována i na adresu pana Stefana Szabo. Jmenovaný zásilku převzal dne 25. 6. 2013; výzva zůstala i v tomto případě bez jakékoliv odezvy.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vady svého návrhu ve stanovené lhůtě neodstranila, Ústavní soud její návrh odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. září 2013

Milada Tomková, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.