IV. ÚS 1563/17
IV.ÚS 1563/17 ze dne 15. 8. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatelky Marcely Kašové, bez právního zastoupení, směřující proti jinému zásahu spočívajícímu v zabavení finančních prostředků ve výši 172.000,- Kč a 1.050,- Eur Policií České republiky při domovní prohlídce ze dne 8. října 2013, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Dne 19. 5. 2017 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatelky datovaná dnem 21. 2. 2017, směřující proti jinému zásahu orgánu veřejné moci spočívajícímu v zabavení finančních prostředků stěžovatelky při domovní prohlídce, jak je popsáno v záhlaví.
2. Dříve než může Ústavní soud přistoupit k projednání a rozhodnutí věci samé, musí prověřit, zda jsou splněny všechny formální podmínky stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

3. Podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu musí být každá fyzická nebo právnická osoba, která je účastníkem nebo vedlejším účastníkem řízení před Ústavním soudem, zastoupena advokátem.

4. Podle ustanovení § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu musí být dále k ústavní stížnosti přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva.

5. Vzhledem ke skutečnosti, že podání stěžovatelky nesplňovalo výše uvedené náležitosti, vyzval ji Ústavní soud k odstranění vad její ústavní stížnosti, a to ve lhůtě dvou měsíců od doručení výzvy. V této výzvě Ústavní soud stěžovatelku rovněž upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud odmítne ústavní stížnost dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Výzva k odstranění vad podání byla stěžovatelce doručena dne 2. 6. 2017. Do konce Ústavním soudem stanovené lhůty dvou měsíců stěžovatelka vady svého podání neodstranila a ani Ústavní soud sama či prostřednictvím právního zástupce nekontaktovala s žádostí o prodloužení lhůty.

6. Ústavní soud proto vyčkal marného uplynutí lhůty přiměřené doby, v níž by mu mohlo být doručeno podání odevzdané ještě včas k poštovní přepravě, a protože stěžovatelka vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranila, soudcem zpravodajem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu její ústavní stížnost odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. srpna 2017

Jaroslav Fenyk v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.