IV. ÚS 1530/12
IV.ÚS 1530/12 ze dne 11. 7. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 11. července 2012 soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou, v právní věci stěžovatelky A. L., o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 19 Co 17/2012-67 ze dne 14. 2. 2012, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Dne 24. 4. 2012 obdržel Ústavní soud návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jehož prostřednictvím se stěžovatelka domáhala zrušení usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 19 Co 17/2012-67 ze dne 14. 2. 2012.
Dříve než se Ústavní soud mohl zabývat věcnou stránkou ústavní stížnosti, byl povinen zkoumat, zda návrh splňoval veškeré formální a obsahové náležitosti vyžadované zákonem o Ústavním soudu, přičemž shledal, že tomu tak nebylo, neboť stěžovatelka nerespektovala ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, jež ukládá fyzickým a právnickým osobám povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Na existenci této vady byla stěžovatelka upozorněna přípisem ze dne 16. 5. 2012, jímž jí současně byla stanovena lhůta pro odstranění vady v délce 30 dnů, počínající dnem doručení výzvy. Výzva k odstranění vad podání byla stěžovatelce doručena dne 28. 5. 2012 (§ 46 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, do schránky vhozeno 29. 5. 2012), posledním dnem lhůty tak byla středa 27. 6. 2012. Jelikož stěžovatelka v takto stanovené lhůtě vytýkanou vadu neodstranila, nezbylo Ústavnímu soudu než ústavní stížnost odmítnout dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. července 2012

Michaela Židlická, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.