IV. ÚS 1493/12
IV.ÚS 1493/12 ze dne 18. 7. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou ve věci navrhovatelky A. D., proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 2. 2012 sp. zn. 28 Cdo 1325/2011, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl dne 23. 4. 2012 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu ustanovení § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), prostřednictvím něhož se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví citovaného usnesení Nejvyššího soudu.
Stěžovatelka nebyla v řízení zastoupena advokátem a proto se jí přípisem ze dne 14. 5. 2012 dostalo poučení o všech podstatných náležitostech ústavní stížnosti s tím, že mu byla stanovena lhůta 20 dnů pro odstranění vad. Výzvu k odstranění vad návrhu převzala stěžovatelka dne 16. 5. 2012. K žádosti stěžovatelky, doručené Ústavnímu soudu dne 6. 6. 2012, o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu, jí byla lhůta prodloužena o 30 dnů s tím, že počala plynout dne 12. 6. 2012 a skončila dne 11. 7. 2012.

Vzhledem k tomu, že ani do data tohoto rozhodnutí nebyly vady návrhu odstraněny, nezbylo Ústavnímu soudu, než předmětnou ústavní stížnost z tohoto důvodu odmítnout, a to v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. července 2012

Michaela Židlická, v. r. soudce zpravodaj



Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.