IV. ÚS 1458/09
IV.ÚS 1458/09 ze dne 25. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. M. Z., zastoupeného Mgr. Evou Barákovou Karasovou, advokátkou, se sídlem Štefánkova 64, Brno, proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 16 Co 260/2008-48 ze dne 26. února 2009, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 3. června 2009 a doplněnou dne 16. listopadu 2009, stěžovatel napadl usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 16 Co 260/2008-48 ze dne 26. února 2009, doručené stěžovateli dne 20. března 2009.
Ústavní soud musí nejprve zkoumat, zda návrh splňuje všechny požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jeho věcného projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu platí, že ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva.

V dané věci je pro počátek této lhůty určující doručení usnesení odvolacího soudu stěžovateli (resp. jeho zástupci), k němuž došlo dne 20. 3. 2009; její běh pak skončil dnem 19. 5. 2009. Ústavní stížnost byla tudíž podána opožděně, jestliže se tak stalo až 3. 6. 2009. Připomíná se, že zmeškání této lhůty podle konstantní judikatury Ústavního soudu nelze prominout.

Ústavní soud, aniž by se zabýval meritem věci a aniž by se vyjadřoval k odůvodněnosti ústavní stížnosti, musel předložený návrh odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu jako opožděně podaný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. listopadu 2009

Pavel Rychetský v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.