IV. ÚS 1442/17
IV.ÚS 1442/17 ze dne 17. 5. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o návrhu Stanislava Mojžíška, bez právního zastoupení, směřujícího proti dopisu Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. března 2017, sp. zn. 23 C 78/2009, takto:
Návrh se odmítá.
Podáním došlým dne 10. května 2017 se navrhovatel domáhá, aby Ústavní soud přikázal Krajskému soudu v Ostravě provedení úkonů poté, co mu napadeným dopisem krajský soud sdělil, že věc vedenou pod sp. zn. 23 C 78/2009 považuje za skončenou.
Podání nesplňovalo náležitosti dané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Z lustra Ústavního soudu je patrné, že navrhovatel se na Ústavní soud obrátil opakovaně v různých věcech, byl tak o existenci vad podání prokazatelně a opakovaně poučen, stejně jako o možnosti Ústavního soudu odmítnout návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Vzhledem k uvedenému, a současně i s ohledem na charakter dopisu, proti kterému navrhovatel brojí, považuje Ústavní soud za nadbytečné, bezpředmětné a neefektivní, vyzývat jej k nápravě vad i v projednávaném případě.

Proto soudce zpravodaj návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. května 2017

Jaromír Jirsa v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.