IV. ÚS 140/10
IV.ÚS 140/10 ze dne 3. 2. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 3. února 2010 v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudců Vlasty Formánkové a Pavla Holländera ve věci navrhovatele Z. V., zastoupeného JUDr. Milanem Hulíkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Bolzanova 1, o ústavní stížnosti proti usnesením Městského soudu v Praze ze dne 12. 11. 2009 sp. zn. 68 Co 401/2009 a Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 31. 7. 2009 sp. zn. 7 C 8/1993, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Navrhovatel se domáhal zrušení výše označeních usnesení, jimiž soudy rozhodly, že se Statutární město Kladno, ustanovené opatrovníkem usnesením ze dne 7. 6. 2007 sp. zn. 7 C 8/1993, zprošťuje povinnosti zastupovat žalobce jako opatrovník a že se jeho opatrovníkem ustanovuje Mgr. A. N., advokátka. Uvedl, že ve stejném znění bylo vydáno rozhodnutí i dne 31. 7. 2009 ve věci 7 C 155/89. Proti oběma podal odvolání, jímž však Městský soud v Praze dne 12. 11. 2009 usnesením sp. zn. 68 Co 401/2009 a dne 17. 9. 2009 usnesením sp. zn. 54 Co 400/2009 nevyhověl a rozhodnutí soudu I. stupně potvrdil. Poukázal na to, že dle jeho přesvědčení soud o stejné věci rozhodl dvakrát, čímž porušil zásadu "ne bis in idem" a zasáhl do práv, zakotvených v čl. 4 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jakož i v čl. 90 Ústavy.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížností napadených usnesení a obsahu spisu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 3185/09 zásah do práv, kterých se stěžovatel dovolává, shledán nebyl. Bylo zjištěno, že u Obvodního soudu pro Prahu 4 podal navrhovatel, nyní stěžovatel, žalobu o zrušení pracovního poměru a náhradu mzdy, obsaženou ve spise zn. 7 C 8/1993, a o neplatnost výpovědi ve spise sp. zn. 7 C 155/89. V obou věcech pak byl žalobci ustanoven opatrovník - Statutární město Kladno, který byl dané povinnosti zastupovat žalobce zproštěn usnesením ze dne 31. 7. 2009 sp. zn. 7 C 8/1993 a opatrovníkem byla dle § 29 odst. 3 občanského soudního řádu ustanovena Mgr. A. N. Odvolání stěžovatele napadající toto rozhodnutí vyhověno nebylo, Městský soud v Praze svým rozhodnutím ze dne 12. 11. 2009 č. j. 68 C 401/2009-2072 usnesení soudu I. stupně - pokud jde o zproštění a ustanovení opatrovníka - potvrdil, své rozhodnutí s poukazem na jednání stěžovatele a na znění § 29 odst. 3 občanského soudního řádu vyčerpávajícím způsobem odůvodnil. Nutno dodat, že opatření k zajištění ochrany práv účastníka činí předseda senátu v řízení, v němž je oprávněn jednat a rozhodovat. Z obsahu usnesení, proti kterým stěžovatel brojí, a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 31. 7. 2009 je nepochybné, že ve věci sp. zn. 7 C 155/89 jde o rozhodnutí o zproštění a ustanovení opatrovníka ve věci neplatnosti výpovědi, tedy o opatření v zájmu žalobce (nyní stěžovatele) v řízení o žalobě odlišné od té, ve které předseda senátu rozhodl ve věci sp. zn. 7 C 8/1993 - tj. v řízení o zrušení pracovního poměru a náhradě mzdy. Nešlo tedy ani o porušení zásady "ne bis in idem", jak namítá stěžovatel. Je třeba zmínit, že pro rozhodnutí o ústavní stížnosti nebylo třeba brát zřetel na další podání stěžovatele, když jejich obsah se k jejímu předmětu nevztahoval.

Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. února 2010

Michaela Židlická předsedkyně senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.