IV. ÚS 1387/17
IV.ÚS 1387/17 ze dne 30. 5. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti SLOT Group, a. s., se sídlem v Karlových Varech, Jáchymovská 142, zastoupené Mgr. Ing. Danou Jackovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Jungmannova 745/24, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 2. 2017, č. j. 2 As 197/2016-49, a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 5. 2016, č. j. 8 A 318/2011-279, takto, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 3. 5. 2016, č. j. 8 A 318/2011-279, zrušil rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 10. 8. 2011, č. j. S-MHMP 314897/201 l/OST/No, o odvolání proti územnímu rozhodnutí vydanému k žádosti stěžovatelky Úřadem městské části Praha 6 dne 9. 2. 2011, č. j. MCP6 000317/2011 - umístění stavby "Obchodně-administrativní centrum Vokovice (OAC), Praha 6, Evropská". Přezkumný soud věc vrátil odvolacímu správnímu orgánu k dalšímu řízení a především jej zavázal opakovaně se vypořádat se zásahem stavby do přírodního parku Šárka-Lysolaje. Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 3. 5. 2016, č. j. 8 A 318/2011-279, zamítl kasační stížnost stěžovatelky proti rozsudku městského soudu. Proti rozsudkům soudů obou stupňů se stěžovatelka brání ústavní stížností doručenou dne 5. 5. 2017.
Ústavní stížnost je nepřípustná podle ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), které vyjadřuje zásadu subsidiarity, podle níž je ústavní stížnost krajním prostředkem k ochraně práva nastupujícím teprve tehdy, pokud není možná náprava postupy před jinými orgány veřejné moci. Ústavní stížnost je předčasná, neboť směřuje proti rozhodnutí správních soudů, jimiž bylo zrušeno rozhodnutí správního orgánu a věc vrácena k dalšímu řízení.

Řízení ve věci územního rozhodnutí stěžovatelky pokračuje; je třeba vyčkat jeho výsledku, a teprve proti konečnému rozhodnutí správních orgánů, potažmo správních soudů, případně brojit ústavní stížností. Do přezkumu takového rozhodnutí pak bude zahrnut i právní názor vyslovený v nyní napadených rozsudcích. Totožně se Ústavní soud k přípustnosti ústavních stížností proti rozhodnutí správních soudů, jimiž bylo zrušeno správní rozhodnutí a věc vrácena správním orgánům k dalšímu řízení, postavil např. v usneseních ze dne 26. 4. 2017, sp. zn. IV. ÚS 1183/17, ze dne 12. 4. 2017, sp. zn. I. ÚS 535/17, nebo ze starší judikatury viz usnesení ze dne 4. 1. 2002, sp. zn. II. ÚS 650/01, od jejichž závěrů nemá důvod se odchylovat ani v nyní projednávané věci.

Na základě výše uvedených důvodů byla ústavní stížnost Ústavním soudem podle § 75 odst. 1 ve spojení s § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením odmítnuta. Neshledal přitom výjimečné důvody pro připuštění k projednání podle § 75 odst. 2 písm. a) téhož zákona.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. května 2017

Jaromír Jirsa v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.